اعضای هیئت مدیره
مدیران
اعضای هیئت مدیره
محمود شریعتی نیاسر
مهدی کباری
مریم ریاحی فرد
محمد مهدي نواب مطلق
محمدرضا مروی
ناصر شفائی نیک

مدیران اجرایی
ناصر فتح زاده
محمد فلاحی
محسن حیدری
مصطفی نورانیان اصفهانی
  • مصطفی نورانیان اصفهانی
  • مدیر تدارکات و سرپرست بازرگانی
  • m.noranian@halyco.net
مصطفی محمد حسین فلاح
علیرضا دادار
حسن مکاری
مجید سعیدی مهر
مهدی جمالی
ابوالفضل میانه ساز